Zamknij
REKLAMA

sobota, 05.10, godz. 5.00

Od 5.10.2019 do 5.10.2019

Wyszogród

„XII PUCHAR WISŁY WYSZOGRÓD 2019 - OTWARTE OGÓLNODOSTĘPNE TOWARZYSKIE ZAWODY SPINNINGOWE”

U W A G A:
TERMIN ZAWODÓW - 05.10.2019r (SOBOTA)
Godzinowy plan zawodów poniżej.


Zapraszamy na Otwarte Ogólnodostępne Towarzyskie Zawody Spinningowe „XII PUCHAR WISŁY WYSZOGRÓD 2019” nad rzekę Wisłę do Wyszogrodu!

Termin zawodów: 05.10.2019r.

Miejsce zbiórki: Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie do godz. 6:00

Zawodnicy XII Pucharu Wisły Wyszogród 2019 będą mieli zagwarantowane:
- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody,
- posiłek po zakończeniu zawodów,
- upominek z XII Pucharu Wisły,
- zawodnicy z innych Okręgów, którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu Mazowieckiego będą mieli zapłaconą składkę jednodniową na te wody

PRZEBIEG ZAWODÓW :
1. 5.00 – 6.00 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych.
2. 6.00 – 6.15 – Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów
3. 6.15 – 6.30 – Odczytanie regulaminu zawodów
4. 6.30 – 7.00 – Dojście (dojazd) do łowiska
5. 7.00– 14.00 – Rozpoczęcie łowienia (jedna siedmiogodzinna tura)
6. 14.00 – 14.30 – Zdanie kart startowych sędziom, powrót zawodników z łowiska.
7. 14.30 – 15.00 – Praca Komisji Sędziowskiej, posiłek.
8. 15.00 - 15.15 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy.
9. 15.15 – 16.00 – Rozdanie nagród i pamiątek.

NAGRODY:
1. W kategorii Ogólnej Zawodów nagrodzonych zostanie pierwszych dziesięciu zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów za złowione ryby. Zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe.
2. W kategorii Najdłuższa Gatunkowo Ryba Zawodów zostaną nagrodzeni zawodnicy, którzy złowią najdłuższe ryby spośród wszystkich gatunków punktowanych w zawodach tj.:
- Najdłuższy Sum Zawodów
- Najdłuższy Szczupak Zawodów
- Najdłuższy Sandacz Zawodów
- Najdłuższy Boleń Zawodów
- Najdłuższa Brzana Zawodów
- Najdłuższy Jaź Zawodów
- Najdłuższy Kleń Zawodów
- Najdłuższy Okoń Zawodów


3. Kategorie dodatkowe:
- Najlepsza Kobieta Zawodów
- Najdłuższa Ryba Zawodów
- Największa Ilość Złowionych Ryb
- Największa Ilość Złowionych Gatunków RybREGULAMIN I PUNKTACJA:

1. XII Puchar Wisły 2019 są otwartymi spinningowymi zawodami towarzyskimi. Są to zawody z brzegu, na żywej rybie.

2. Miejscem zawodów jest wyłącznie rzeka Wisła zgodnie z załączoną mapą terenu Zawodów.

3. W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

4. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.

5. Każdy z uczestników, musi posiadać kartę wędkarską.

6. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb.

7. Zawodnicy podczas zawodów, do uzbrojenia sztucznych przynęt mogą używać haków z zadziorem.

8. Zawodnicy podczas zawodów muszą nosić w widocznym miejscu identyfikatory, które otrzymają na odprawie (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

9. Organizator dopuszcza brodzenie w woderach i spodniobutach. Brodzenie dozwolone jest tylko do wysokości ud zawodnika, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zasad fair play i koleżeńskiej atmosfery.

10. Organizator dopuszcza poruszanie się samochodami tylko w czasie dojścia do łowiska w godz. 6:30-7:00 i powrotu z łowiska w godz. 14:00-14:30. Od sygnału „można łowić” godz. 7:00 do sygnału „koniec łowienia” godz. 14:00 zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo i w obrębie koryta rzeki.

11. Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb (zapis nie dotyczy Wędkarzy, którym niezbędna będzie pomoc w przemieszczaniu się i podbieraniu ryb, co należy zgłosić sędziemu na odprawie).

12. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów. Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

13. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie. Po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.

14. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :
- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,
- przemieszczanie się inaczej niż pieszo w trakcie łowienia: po sygnale „można łowić” godz. 7:00 do sygnału „koniec łowienia” godz. 14:00 ,
- nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów)
- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,
- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,
- brodzenie powyżej wysokości ud,
- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,
- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

15. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko w przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie zawodów.

16. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody wpłata nie podlegają zwrotowi.

17. Zawodnicy biorący udział w zawodach automatycznie akceptują warunki regulaminu.

18. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z ich wizerunkiem na stronach internetowych, czasopismach, itp. do promowania działań związanych z realizacją zawodów wędkarskich i relacji foto-video z zawodów.

19. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

20. Do punktacji będą zaliczane wyłącznie ryby następujących gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

21. Za rybę zaliczaną do punktacji uznaje się rybę o długości większej od określonego dla niej wymiaru:
- sum - 70cm
- szczupak, sandacz - 45cm
- boleń, brzana – 40cm
- jaź, kleń – 25cm
- okoń – 18cm

22. Obowiązuje następująca punktacja :
a) sum:
- za wymiar zaliczany do punktacji 1100 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 100 pkt.
b) szczupak, sandacz:
- za wymiar zaliczany do punktacji 550 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c) boleń, brzana:
- za wymiar zaliczany do punktacji 450 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d) jaź, kleń:
- za wymiar zaliczany do punktacji 200 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 40 pkt.
e) okoń:
- za wymiar zaliczany do punktacji 100 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

23. Obowiązuje zasada zaokrąglania wymiaru ryb w górę do najbliższego pełnego centymetra. Wszystkie ryby będą mierzone z dokładnością do 1mm. Zgodność pomiaru potwierdza podpisem zarówno zawodnik jak i sędzia.

24. Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

25. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

26. Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

27. W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji sportu wędkarskiego.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu


sobota, 8 sierpnia 2020

sobota, 8 sierpnia 2020

sobota, 15 sierpnia 2020

sobota, 22 sierpnia 2020