Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Maszynista pomp /elektromonter

Data dodania: 2019-01-11 10:43:23ID: 1749

zwik@zwik.sochaczew.pl

Maszynista pomp /elektromonter
Miejsce pracy: Sochaczew

Warunki zatrudnienia:
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę
- praca zmianowa w ruchu ciągłym
- pełny etat

Do podstawowych obowiązków będzie należeć:
- obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej,
- dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji w/w urządzeń,
- dokonywanie napraw urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień.

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe, średnie elektromonter/automatyk
- uprawnienia SEP E do 1 kV,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w wersji papierowej na adres:
?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,
lub elektronicznie na adres:
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl
tel. 46 862 82 30 w. 25 fax. 22 112 12 40
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.

Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ?????, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ?????????? Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.
Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.?
Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udziału w procesie rekrutacyjnym
Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? zwanej dalej: RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zainteresowaniem nawiązaniem współpracy na opisanych zasadach ?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
? listownie na adres: ?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
? na adres poczty elektronicznej: iodo@zwik.sochaczew.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwanego dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
4) Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym i weryfikacji kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w szczególności świadectw pracy i uprawnień).
5) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o współpracę z wybraną osobową fizyczną, czyli do zamknięcia procesu rekrutacyjnego. Dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o współpracę oraz dane osób, które nie podały wymaganych informacji (nie przekazały kopii dokumentów, nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych zwartych w dokumentach rekrutacyjnych) nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte z systemów i nośników danych naszej firmy w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
6) Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie nie jest zobowiązana do podania wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich podanie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym.
7) Zgoda na przetwarzanie danych musi być złożona dobrowolnie. Forma złożenia zgody musi jednoznacznie to wskazywać, z tego względu, dla celów dowodowych preferowana jest zgoda wyrażona w postaci pisemnej lub elektronicznej. Klauzula powinna być umieszczona pod CV kandydata. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) ?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa oraz w przypadku korzystania z usług podmiotów wspierających, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów.
9) Osobie, która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy, zgodnie z przepisami RODO, przysługuje prawo:
- dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania,
- nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- żądania od niezwłocznego usunięcia danych osobowych (Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji),
- żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
10) Zgodnie z art. 77 RODO, osobie która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone