Zamknij
REKLAMA

Jak wnieść skargę na nauczyciela?

09:08, 22.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Skarga na nauczyciela może dotyczyć wielu różnych kwestii - zarówno tych związanych z zachowaniem pedagoga, jak i jego sposobu oceniania czy sposobu traktowania uczniów.

Niezależnie od rodzaju problemu, nigdy nie wolno go ignorować. Rodzice powinni zareagować szybko i stanowczo, składając pisemną skargę do dyrektora szkoły.

Czego może dotyczyć skarga na nauczyciela?

Skargi na nauczyciela obejmują różne zachowania pedagogów o mniej lub bardziej poważnym i niebezpiecznym charakterze. Wiele z nich dotyczy niskiej kultury osobistej, agresji słownej czy stosowania obraźliwych zwrotów względem uczniów.

Takie zachowania mogą wpływać na obniżenie samooceny dzieci, dlatego nie należy ich bagatelizować. Skargi dotyczą niekiedy także kwestii związanych z edukacją.

Nauczycielom zdarza się faworyzować jednych uczniów kosztem drugich, niewłaściwie oceniać wypracowania, wstawiać do dziennika wymyślone oceny.

Najgorsze zachowania, jakie opisywane są w skargach na nauczyciela to:

 • pozostawianie dzieci bez nadzoru w trakcie zajęć lub wycieczek szkolnych,
 • naruszanie nietykalności osobistej dziecka,
 • przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Gdzie składa się skargę na nauczyciela?

Skargi na nauczyciela w pierwszej kolejności rodzice wnoszą do dyrektora szkoły, który pełni nadzór nad zatrudnionymi pedagogami i ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów.

W odpowiedzi na pisemną skargę dyrektor powinien ustosunkować się do jej treści w ciągu 14 dni (w uzasadnionych przypadkach w ciągu 30 dni).

Jeśli rodzic nie zgadza się ze stanowiskiem dyrektora, może odwołać się od jego odpowiedzi lub pójść o krok dalej i złożyć pisemną skargę do kuratorium oświaty.

Jeżeli w postępowaniu przeprowadzonym przez kuratorium okaże się, że nauczyciel faktycznie źle wypełnia swoje obowiązki, zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Przewidziane w takim przypadku kary (opisane w Karcie Nauczyciela) to:

 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie przez okres 3 lat,
 • wydalenie z zawodu nauczyciela.

Jak napisać skargę na nauczyciela?

Skarga na nauczyciela powinna zostać wniesiona w formie pisemnej. Dokument musi zawierać:

 • datę i miejscowość sporządzenia pisma,
 • dane wnoszącego skargę rodzica,
 • dane odbiorcy, czyli dyrektora wraz z danymi szkoły,
 • treść skargi: opis sytuacji,
 • podpis wnoszącego skargę,
 • --> można też pobrać gotowy do wypełnienia wzór skargi na nauczyciela.

Rodzice składający skargi na nauczycieli powinni mieć na uwadze, że niemożliwe jest wniesienie takiego pisma w sposób anonimowy.

Skargi niezawierające danych wnoszącego nie są rozpatrywane, chyba że wynika z nich, iż zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka.

Warto pamiętać też, że z reguły skuteczniejsze jest złożenie skargi w formie petycji, czyli pisma podpisanego przez wielu rodziców. Z takim dokumentem najlepiej wystąpić dopiero wtedy, kiedy zawiodą inne formy porozumienia się ze szkołą.

Podobnie jak skarga do kuratorium, zbiorowa skarga do dyrektora szkoły, może nieść dla nauczyciela bardzo nieprzyjemne konsekwencje, dlatego zawsze należy upewnić się wcześniej co do zasadności użytych w niej argumentów.

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%