Zamknij
REKLAMA

Promuj to ogłoszenie

Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

Data dodania: 2019-01-11 10:38:04ID: 1747

zwik@zwik.sochaczew.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

Miejsce pracy: Sochaczew

ZADANIA:
- Zapewnienie ciągłości pracy obiektów zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych
- Zapewnienie parametrów technologicznych pracy obiektów
- Zarządzanie pracą Wydziału Wodnego i Wydziału Oczyszczalni Ścieków
- Udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych
- Zapewnienie od strony technicznej przygotowania i późniejszej realizacji inwestycji oraz remontów
- Inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów technicznych
- Przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych i sporządzanie protokołów technicznych wymaganych przepisania Prawa Budowlanego
- Przygotowanie raportów i sprawozdań
- Nadzorowanie jakości pracy wg wymagań ISO 22000
- Bieżąca analiza wyników badań
- Reprezentowanie interesów Spółki na zewnątrz organizacji zakresie pracy obiektów
- Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania obiektów

WYMAGANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej, budowlanej lub pokrewne
- Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
- Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji inwestycji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Zamówień Publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń
- Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody oraz w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
- umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych
- Umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań
- Umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań
- Umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami ludzkimi
- Dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
- Samodzielność, dokładność, komunikatywność, umiejętność współpracy, obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków
- Odpowiedzialność
- Odporność na stres
- Dyspozycyjność
- Wysoka kultura osobista

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
- Wiedza w zakresie ewidencji środków trwałych, budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości
- Uprawniania budowlane sanitarne
- Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
- Znajomość prawa wodnego, budowlanego
- Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:
- Pracę w stabilnej firmie
- Zatrudnienie na umowę o pracę
- Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego
Wymagane dokumenty:
- CV
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ?????, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.
Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.?
Klauzula informacyjna dla kandydatów zaproszonych do udziału w procesie rekrutacyjnym
Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ? zwanej dalej: RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zainteresowaniem nawiązaniem współpracy na opisanych zasadach ?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
? listownie na adres: ?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych
? na adres poczty elektronicznej: iodo@zwik.sochaczew.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwanego dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
4) Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym i weryfikacji kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w szczególności świadectw pracy i uprawnień).
5) Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o współpracę z wybraną osobową fizyczną, czyli do zamknięcia procesu rekrutacyjnego. Dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o współpracę oraz dane osób, które nie podały wymaganych informacji (nie przekazały kopii dokumentów, nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych zwartych w dokumentach rekrutacyjnych) nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte z systemów i nośników danych naszej firmy w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.
6) Osoba odpowiadająca na zamieszczone ogłoszenie nie jest zobowiązana do podania wskazanych w nim danych osobowych, jednakże ich podanie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym.
7) Zgoda na przetwarzanie danych musi być złożona dobrowolnie. Forma złożenia zgody musi jednoznacznie to wskazywać, z tego względu, dla celów dowodowych preferowana jest zgoda wyrażona w postaci pisemnej lub elektronicznej. Klauzula powinna być umieszczona pod CV kandydata. Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) ?Zakład Wodociągów i Kanalizacji ? Sochaczew? Sp. z o. o. co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa oraz w przypadku korzystania z usług podmiotów wspierających, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów.
9) Osobie, która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy, zgodnie z przepisami RODO, przysługuje prawo:
- dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania,
- żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
- żądania od niezwłocznego usunięcia danych osobowych (Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji),
- żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
10) Zgodnie z art. 77 RODO, osobie która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone